Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları 2019

Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları 2019 Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

Devlet kontrolünün uygulanması, gözetimbelediye veya bölgesel girişim, ürünlerin, işlerin ve hizmetlerin standartlaştırılmasının yanı sıra emniyet ve kalitenin uygunluk değerlendirmesi alanında kurulan zorunlu gerekliliklerin ihlallerini tanımlama, önleme ve bastırmayı amaçlamaktadır. Normatif eylemler, onu koruma prosedürünü ve yetkilerini içeren öznelerin çemberini belirler. Zorunlu gereksinimlere uyumu temsil eden devlet gözetiminin ve kontrolün hangi koşulları temsil ettiğini daha da düşünelim.

Devlet kontrolü ve devlet denetimi

Genel bilgi

Federal devlet denetimi ve denetimi yapılır:

 1. İşadamları, tüzel kişiler, ürün geliştirme, imalat, satış, işletme, kullanma, depolama ve nakliye hizmetleri sunmak ve üretmek.
 2. Test merkezlerinde (laboratuvarlarda).
 3. Uygunluk onayı üzerine faaliyet yürüten belgelendirme kuruluşlarında.

Özgünlük

Devlet kontrolü ve devlet denetimiiçerikte aynıdır. Fark, onları yürüten kişilerin yetkilerindedir. Denetleme, özellikle, denetlenen birimin yetki dahilinde olmayan nesnelere uygulanır. Örneğin, Devlet Standardının çalışanları, hizmet veya endüstride faaliyet gösteren herhangi bir teşebbüsü ziyaret edebilir. Benzer bir kural, belirli bir bölgede idari denetim hakkına sahip olan diğer organlar için de geçerlidir. Bunlar arasında, özellikle, çeşitli komiteler, hizmet, muayene, yangın güvenliği, çevre, uyuşturucu, sağlık, madencilik, sıhhi ve epidemiyolojik refah, deniz, hava ve nehir gemilerinin, veteriner hekimliği, inşaat, ticaret, vb alanında faaliyet .devlet kontrol gözetim belediye kontrolü

hedefleri

Şu anda devlet denetimi vedevlet kontrolü bir sosyo-ekonomik yönelim kazanır. Bu, ana görevlerinin, tüm ekonomik varlıklar tarafından, tüketicilerin çıkarları, mülkiyetin korunması ve halk sağlığının yanı sıra çevre sağlanması yoluyla kurulan ve zorunlu olan kurallar ve normlar ile sıkı uyumun doğrulanmasıyla bağlantılı olması gerçeğidir. Anahtar bir yön olarak, devlet standartları ve sertifikasyon gerekliliklerinin ihlalinin tanımlanması, bastırılması ve önlenmesinden bahsetmeliyiz.

Normatif tabanda

Devlet kontrolü ve denetiminin uygulanmasışu anda "Teknik Yönetmelik Üzerine", "Tüketici Haklarının Korunması Hakkında", "Ölçümlerin Birliğini Sağlama Hakkındaki" Federal kanun ve bir dizi başka belge temelinde düzenlenmektedir. Bu arada, kamusal tartışmada, tüm hükümleri özetleyen ve teftişleri gerçekleştirmek için kilit ilkeleri belirleyen yeni bir normatif düzenleme var. Devlet Kontrol ve Denetim Yasası'nın 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.devlet kontrol ve denetiminin uygulanması

Aktivite yapısı

Devlet kontrolü (gözetimi), muntazam ölçümler, standardizasyon ve zorunlu belgelendirme bakımında belediye kontrolü, performans kontrolünü sağlar:

 1. Yurlitsy ve PI, hizmetler, ürünler ve işler için devlet standartlarının gereklerini oluşturdu.
 2. Zorunlu sertifikasyon kuralları.
 3. Üretim süreçlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin mevcut güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu değerlendiren yapıların akreditasyonu için gereklilikler.

İşin yapısı doğrulama faaliyetlerini içermektedirölçüm araçlarının serbest bırakılması, durumu ve uygulaması, sertifikalı yöntemler, miktarlar birimi standartları, işlem sırasında atılan malların miktarı, ambalajlı ürünlerin hacmi, çeşitli tipteki ambalajlarda. Devlet kontrol ve denetim organları diğer yetkilere sahiptir. Özellikle, üretim ve onarımları için faaliyetlerin lisanslanması da dahil olmak üzere, türlerin onayını, ölçüm tesislerinin doğrulanmasını, standartlarını yerine getirirler.

nesneleri

Devlet kontrolü ve devlet denetimi şu amaçlara yöneliktir:

 1. Ürünler / mallar, işler, sağlanan hizmetler.
 2. Teknik (onarım, bakım, teknolojik, tasarım, vb) belgeleri.
 3. Kontrol sistemleri.
 4. Ürünlerin, hizmetlerin, test merkezlerinin / laboratuvarların ve diğer yetkili yapıların belgelendirilmesi (onay teyidi) üzerine çalışmalar.devlet kontrol ve denetim organları

Bireysel girişimcilerin ve tüzel kişilerin performansını doğrulamak için devlet kontrolü ve devlet denetimi gerçekleştirilir:

 1. Geliştirme aşamalarında zorunlu gereksinimler, üretim için ürünlerin hazırlanması, serbest bırakılması, satışı, işletilmesi, taşınması, depolanması ve bertarafı.
 2. Bir bildirimin kabulü ile hizmetlerin, ürünlerin, mevcut normlara uygun işlerin uygunluğunun onaylanması için kurallar.
 3. Zorunlu sertifikasyon sırası.

Yetkili organlar

Devlet kontrolü ve devlet denetimiteftişler sırasında tüzel kişilerin ve girişimcilerin haklarının korunmasını düzenleyen Federal Yasanın gereklilikleri dikkate alınarak, Devlet Standardı tarafından belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilir. Yetkili yapılar:

 1. Devlet Standardı. Onun adına, doğrulama tedbirlerinin örgütlenmesi ve yürütülmesiyle ilgili soruların verildiği referans alanına yapısal bir altbölüm vardır.
 2. Devlet Standardına bağlı olan federal kurumlar. Özellikle sertifikasyon merkezleri, metroloji, standardizasyon.
 3. Devlet metroloji bilim merkezi statüsüne sahip kuruluşlar. Aynı zamanda Devlet Standardının yetkisi altındadırlar.federal devlet kontrolü ve denetimi

Yetkili yetkililer

Belgelendirme, metroloji ve standardizasyon kuruluşları adına devlet kontrol ve denetimi yapmaya yetkili çalışanlar şunlardır:

 1. Devlet Standardı Başkanı. Rusya Federasyonu'nun normların denetlenmesi ve tek tip ölçümlerin sağlanması için baş devlet müfettişidir.
 2. Devlet Standardının Başkan Vekili, birim başkanı. Görevleri, organizasyon ve denetleme ve denetlemenin uygulanması ile ilgili sorunları çözmeyi içerir.
 3. Sertifikasyon merkezleri başkanları, metroloji,Standardizasyon. Onlar bölge ve milletvekilleri ana devlet müfettişleridir. Görevlerinin atanması ve bunlardan serbest bırakılması, Devlet Standartları Başkanı tarafından yürütülür.
 4. Yapısal birimin çalışanları devlet müfettişleridir.
 5. Sertifikasyon merkezleri, metroloji, standardizasyon bölümlerinin çalışanları.

Standartlara uygunluğun denetlenmesi ve sertifikalandırılmasıDevlet müfettişi veya başkanlık ettiği komisyon üründür. Sertifikasyon kurallarının uygulanmasının doğrulanması, kompozisyonu Devlet Standardı başkanı tarafından belirlenen bir grup tarafından gerçekleştirilir.Devlet denetimi ve uyumun izlenmesi

Ek yapılar

Gosstandart faaliyetleri koordine ederyetkileri, hizmetlerin, ürünlerin ve işlerin güvenliğini ve kalitesini denetleyen yürütme kurumlarıdır. Bu tür yapılar özellikle şunları içerir:

 1. Ticaret, Tüketici Hakları Koruma Müfettişliği.
 2. Doğa Koruma Devlet Komitesi.
 3. Devlet Sıhhi ve Epidemiyolojik Servis. Bu ithal ürünler dahil olmak üzere her türlü, geliştirme, üretim ve operasyon düzenleyici gereksinimlere uyum doğrular.

Genel sipariş

Devlet kontrol ve denetimi, göreRusya Federasyonu ve bölgelerin baş devlet müfettişleri tarafından onaylanan planlar. Faaliyetler yerinde kontroller yapılarak gerçekleştirilir. 1 rub./yeardan daha sık olmamak üzere, bir girişimci veya tüzel kişiliğe ilişkin olarak devlet kontrolü ve denetimi için planlanan faaliyetler gerçekleştirilir. Planlanmamış çalışma aşağıdaki durumlarda yapılır:

 1. Önceki denetimlerin sonuçlarına dayanarak girişimcilere ve tüzel kişilere verilen emirlerin uygulanmasının doğrulanması.
 2. Gereksinimlere uyulmaması hakkında bilgi edinilmesi,nüfus, çevre, insan ve kurumların mülkiyeti için sağlık ve yaşama doğrudan zarar verebilecek teknolojik süreçlerdeki işler, ürünler, hizmetler, değişiklikler veya ihlaller. Bu bilgi herhangi bir konudan gelebilir.
 3. Doğanın kirliliği, nüfusun yaşam / sağlık, maddi hasar riski tehdidi ortaya çıkışı.
 4. Girişimcilerin, organizasyonların ve vatandaşların itirazlarıhaklarının ihlali ile ilgili şikâyetler, belirlenen zorunlu şartlara uyulmamasıyla ilgili olarak, belgeler tarafından onaylanan diğer bilgileri veya yanlış davranış belirtilerinin varlığını gösteren diğer kanıtları elde etmekle ilgilidir. Yazar tarafından belirlenemeyen mesajlar, programlanmamış doğrulama faaliyetlerini yürütmek için bir temel teşkil etmez.belediyenin denetimi üzerinde devlet kontrolünün uygulanması

Yetkili çalışanların hakları

Devlet müfettişleri şunları yapabilir:

 1. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşturulan prosedürün gözetilmesiyle bir işletmenin veya bir İP'nin üretim ve ofis binalarına erişime sahip olmak.
 2. Doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli belgelerin kuruluşlardan elde edilmesi.
 3. Teknik araç kullanmak veya görevlerini yerine getirirken yetkili bir IP veya organizasyon uzmanını dahil etmek.
 4. Uygunluklarını doğrulamak için, yasal dokümantasyona uygun olarak hizmetlerin, ürünlerin, işlerin örneklerini / örneklerini yönetin.
 5. Devlet denetimi ve kontrolü için gerekli belgelerin kopyalarını, elde edilen sonuçların işlenmesini sağlayın.

Organizasyonun veya İP'nin başkanı veya diğer yetkilisi, devlet denetçilerine, mevcut yasal gerekliliklere uygun olarak, doğrudan görevlerinin yerine getirilmesi için uygun koşulları sağlar.

Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları 2019

Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları 2019

Related news

 • Birbirinden Güzel Düğün Buketleri
 • Windows dosya sisteminin üretken restorasyonu
 • Yazlık parke döşeme levhasını nasıl düzgünce döşersiniz
 • Yumurta Kartonundan Oyuncak Dürbün Yapımı
 • Karaca saldırıyla ilgili o detayı unutmadı

 • Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları


  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları

  Devlet kontrolü ve devlet denetimi. Devlet kontrol ve denetleme organları